Smart Home. Smart life

Poczuj kontrolę

Systym 

Idzie pedzieć, co BMS (Building Management System) jes mōzgiym, ale tyż i sercym inteligyntygo stawiyniŏ. Łōnczy wszyjskie insztalacyje, beztōż idzie regiyrować cŏłkōm autōmatykōm. Systym dŏwŏ forma i to, jak fōnguje ȏbiekt. 
 

Nale za rajōm…

Inteligyntny dōm (Smart Home) jes hasłym, kere ȏstatnio jes fest popularne. Kej kupujesz telewizyjo, TV, mobilniŏk abo aji waszmaszina, mōmy wielgŏ szansa, co sie trefiemy z tym ausdrukiem. Nale co to jes inteligyntny dōm abo inteligyntne stawiynie? 

inteligentny budynek

Pewniykiem niy łazi tukej o ta waszmaszina. Niy idzie tyż ȏ to, co żeś poradził widzieć, kej ftoś ȏświycŏ mobilniŏkiem żorōwki abo dźwigŏ rolety bez tablet. Nale fōnguje to festelnie na naszŏ fantazjŏ.

Toć, sōm to detajle inteligyntnego stawiyniŏ, ale same we sia inteligyntne  - przepraszōmy ale - niy sōm.

Inteligyntne stawiynie samo skludzŏ i analizuje info ze mocki czujnikōw, cobyś miōł na zicher jak nŏjlypsze warōnki i jak najmyni za to płŏcił.

 

Smart Home to wiela wiyncyj

Stawiynie, kere mŏ inteligyntny systym regiyrowaniŏ (BMS – Building Management System) stŏrŏ sie, coby kōmfort używaniŏ bōł jak nŏjsrogszy, a utrŏta niy bōła wiela wert. Inteligyntne stawiynie durś analizuje sytuacyjo i skludzŏ informacyje z mocki czujników, ze kerych bydzie wiedziōło co dalij robić.

Kej mŏsz inteligyntne stawiynie, niy trza mieć mobilniŏka, coby sie ȏświycić. Niy trza sie tyż stŏrać ȏ tympyratura, świyżość luftu abo bezpieczyństwo. Inteligyntne stawiynie stŏrŏ sie ȏ to za nŏs.  

Na ta automatyzacjŏ mōmy toć wpływ a ku temu słōżōm akuratnie interfejsy użytkownika:

  • Smartfōn
  • tablet
  • przeglōndarka WWW
  • naściynny panel dotykowy
  • przełōnczniki naściynne
  • kōmyndy głosowe

inteligentny dom

Bez te rozwiōnzania, użytkownik poradzi zmiyniać nasztalowania systymu i regiyrować stawiyniem. Mŏ tyż durś dostymp do informacyji ze podsystymōw, np. do zużyciŏ mediōw. Bez urzōndzynia mobilne poradzi mieć dostymp do fōnkcyji i danych stawiyniŏ, bez znŏczyniŏ kaj jes.

Kej chcieliby my ôbcyrklować inteligyncjŏ stawiyniŏ, maksymalnŏ liczba pōnktōw bōłaby dlŏ stawiuniŏ, kej niy trza używać interfejsōw. Maksymalny wynik miōłoby stawiynie, kere cŏłkiym spokopi co chcemy. Potym brali by my tablet ino kej by my bōli wrazidlaci. 

A na kōńcu znŏlŏzło by sie stawiynie, we kerym do kŏżdyj reakcyji trza wczaśniejszyj akcji użytkownika i niy ma detajlu warōnkowego. Niy ma znŏczyniŏ eli świŏtło ȏświycimy bez klasyczny szalter eli klikniemy na ikōnka na tablecie. 

Inteligyntny dōm, to dōm taki, kery chcemy coby bōł

Wiemy, co kŏżdy z nŏs je inkszy i kŏżdy mŏ inksze potrzeby. Niy kŏżdy by chciōł mieć dōm ze science fiction, kaj wszyjsko je cŏłkiym zautōmatyzowane. Na szczyńście mōmy niyȏgraniczōne możebności łōnaczyniŏ systymu. Poradzymy zautōmatyzować ino jedna tajla procesōw. Beztōż fest wŏżne jes, co by pedzieć co sie chce, skuli tego, co autōmatyzacja stawiyniŏ mŏ ulekszyć nŏsze życie, a niy je skōmplikować. 

Tyż i samo stawiynie mŏ wpływ na ȏbiōr rozwiōnzań. Wŏżne jes przeznŏczynie, srogość, ale i etap stawiyniŏ na kerym sie je. 

Kej sōm nowe stawiynia, nŏjczynściyj używŏ sie systymōw przewodowych. Ôferujōm nŏjwiyncyj możebności i pōmiyniajōm klasycznŏ elektryka stawiyniŏ. 

Kej stawiynia sŏm już fertich abo we rymōncie, kaj już je klasycznŏ elektryka, czynściyj dŏwŏ sie systymy bezprzewodowe. Beztōż poradzimy połōnczyć dwie insztalacyje i niy trza nic wrażać we struktura stawiyniŏ. 

Idzie tyż użyć rozwiōnzania hybrydowe, kere łōnczōm systymy przewodowe i bezprzewodowe we jednym inteligyntnym stawiyniu. 

inteligentne budowanie

Wyślij zapytanie

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.kallasmarthome.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.