Smart Home. Smart life

Poczuj kontrolę

Kōntrola maszinōw

Dziynki regiyrowanym sztekrōm i elektrycznym ôbwodōm możebne je kōntrolowaniy jakij ino masziny skuplowanyj ze elektrycznym necym. Integracyjŏ ze systymym BMS umożniŏ miyndzy inkszymi zdalne włōnczaniy takigo inteligyntnygo sztekra przi pōmocy mobilnych maszin. 

Forsztelujmy sie bez przikłŏd, iże wychodzymy z chałpy i przepōminōmy zastawić biglŏzko. Systym dŏ nōm znać ô tym i – co wŏżne – zwoli zastŏwić je zdalniy.

Systym umożniŏ tyż mōnitorowaniy energije pobiyranyj ôd maszin pokuplowanych do inteligyntnych sztekrōw. Dziynki srogim analitycznym funkcyjōm ôkrōm gyszichty pobiyranyj energije, systym dŏwŏ moc wykresōw, tryndōw i porōwnań, co ôkŏzuje sie fest pōmocne, kej chcymy szpŏrować elektrycznŏ energijŏ.

sterowanie roletami

Podle czytelnie pokŏzanych datōw bez niyprzileżytości mogymy znŏjś, kaj niyprzidajnie tracymy ynergijŏ.

Systym może zerkōmandować kaj i kere ze maszin mogōm być autōmatycznie zastŏwiane, coby zmyńszyć straty.

Kōntrola podsystymōw

Moc srogsze możności reskyrowaniŏ maszinami systym BMS ôferuje postrzōd swojich podsystymōw, kere sōm szerzyj ôbgŏdane we kōnkretnych zakłŏdkach (Ôświetleniy, Ôgrzewaniy klimatyzacjŏ i wentylacjŏ, Bezpiyczyństwo, Multimydia, Alternatywne zdrzōdła energije).

W tym przipŏdku mōmy do czyniyniŏ ze regiyrowaniym: 

 • ôświytlyniym on/off
 • ôświytlyniowymi ściymniŏczami
 • hajcōngami
 • klimatyztōrami
 • rekupertōrami
 • plōmpami ciepła
 • roletami
 • markizami
 • siyłownikami dachowych ôkyn
 • wjazdowymi bramami
 • garażowymi bramami
 • elektrozōmkami i elektromagnetycznymi zaworami
 • elektrozaworami
 • dōmofōnami, wideodōmofōnami, telefōnami, a tyż interkōmami podpartymi technologijōm VoIP
 • kamerami ôbrotowymi PTZ
 • nawŏdnianiym zygrōdy
 • podgrzewaniym podjazdu i drynic
 • maszinami, kere prŏcujōm we standardzie ModBus, DMX, OPC
 • alarmami
 • i wielōma inkszymi...

Nŏjsrogszōm zaletōm scyntralizowanygo systymu reskyrowaniŏ je możność rychtowaniŏ zależności miyndzy jakimi ino maszinami systymu.

Wyślij zapytanie

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.kallasmarthome.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.