Smart Home. Smart life

Poczuj kontrolę

Ôświytlynie

Światło jes fest wŏżne skuli fōngowaniŏ czowieka. Dōmowe światło dŏwŏ ynergiŏ i sprŏwiŏ, co sie dobrze czujemy. Inksze ȏświytlynie potrzebne je, kej trza rozwiōnzać problym a inksze, kej chcemy se dychnōńć. 

sterowanie oświetleniem

Światło mŏ tyż wpływ na to, coby bōło piyknie. Bez terŏźne technologie idzie to złōnaczyć we strzodku stawiyniŏ, na ylewacji abo we zygrodzie. Naprŏwdy podkryśli to efekt prziȏblyczeniŏ. 

Systym inteligyntnego stawiyniŏ dozwalŏ bez ȏświytlynie dźwignōńć kōmfort użytkowaniŏ i niy utrŏcisz wiela. Dostŏwŏsz tyż zdalny dostymp do regiyrowaniŏ kŏżdym pōnktem świytlnym ze urzōndzyń mobilnych abo kōmputera, bez znŏczyniŏ kaj żeś je. 

Bez połōnczynie ȏświytlyniŏ ze systymem BMS, idzie zautōmatyzować procesy ȏświytlyniowe.

Ôświytlynie we strzodku

Nec czujek dozwalŏ na świycynie ino we izbach, we kerych sie je. Ôświycŏ sie ino, kej trza, bez co szporuje sie kupa ynergii elektrycznyj i czas użytkownikōw. Sprŏwnie złōnaczōno praca rolet ze fōngowaniem ȏświytlyniŏ i porōm dnia to fest wŏżnŏ cecha inteligyntnygo stawiyniŏ.

Ôświytlynie we inteligyntnym stawiyniu mŏ fōngować samo. Stawiynie samo mŏ „wiedzieć”, kej i kaj trza ȏświycić a kej niy. 

Zewnyntrzne ôświetlynie

Regiyrowanie zewnyntrznym ôświetlyniym przeważnie zŏleży ôd czasowego planu, w kerym idzie spamiyntać niy ino czas ôd dnia, ale tyż dni w tydniu. We stawiynie idzie inakszy świycić na beztydziyń, a inakszy bez weekyndy abo bez świynta.

inteligentne oświetlenie

Systym BMS poradzi – wedle informacyjōw ôd pogodowyj sztele – tak regiyrować zewnyntrzym ôświetlyniym, coby je nafasować np. wedle stopnia nasłoneczniyniŏ terynu. Regiyrowanie iluminacyjōm idzie tyż spōmogać czujkami ruchu abo barierami podczerwiyni. Skuli wszyskich tych knifōw idzie prziszporować elektrycznŏ energijŏ, a dostać jeszcze lepszy efekt ôd ôświetlyniŏ. 

Skuli knifōw ôd intelignyntnygŏ stawiyniŏ idzie prziszporować elektrycznŏ energijŏ. 

Paradne ôswietlynie 

Ôświetlynie ô farbach a jasności do pōmiynianiŏ to je tyż taki elymynt terŏźnyj architektury, co go architekty majōm rade. Rynczne rygiyrowanie farbōw a siyły ôd mocki światłowych pōnktōw je fest prŏcne a skōmplikowane. Skuli systymu inteligyntnygŏ stawiyniŏ a autōmatycznymu rygiyrowaniu paradnym ôświetlyniym bydymy mieć szumne efekty. Dobrze zaprojektowane a rygiyrowane światło dŏ nadbytnie wizualne efekty we nŏjwiyncyj reprezentatywnych izbach we stawiyniu. 

zdalne sterowanie oświetleniem

Światłowe scyny a światłowe sekwyncje 

Niy trza ekstra regiyrować kŏżdym światłym ôsobno. Światłowŏ scyna ôbranŏ bez mobilniŏk, tablet abo panel kōntroli systymu sama sprŏwi autōmatyczne regiyrowanie mockōm światłowych pōnktōw, coby szafnōnć ôbrany cyl. Za nŏjlepszy przikłŏd światłowej scyny robi rychtowanie kōnferyncyjnyj izby do prezentacyje. We tym przipŏdku systym sōm zećmi światło, zasłōni rolety a sztartnie projektōr. Wszyjske ôperacyje bydōm zrobiōne na jedyn przikŏz.

oświetlenie w domu

Wrŏz ze światłowymi scynami poradzōm jeszcze wiyncyj pokŏzać cecha izby. Majōm tyż praktyczne znŏczynie – bez załōnczynie wrŏz mocki srogich skupin światła idzie przeciōnżyć nec i sztartnōnć fungowanie zicherōngōw ôd elektrycznyj insztalacyje.

Światłowe sekwencyje załōnczajōm moc światłowych pōnktōw jedyn za drugim. Pospōł ze scynami...

Wyślij zapytanie

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.kallasmarthome.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.