Smart Home. Smart life

Poczuj kontrolę

Bezpiyczyństwo

Na bezpiyczyństwo ôbiektu i ôd niygo ôbtoczyniŏ wpływŏ moc prziczyn, tōż prawiymy ô wielu roztōmajtych systymach bezpiyczyństwa: 

 • Monitōring wideo
 • RFID – Kōntrola Dostympu i Registracyjŏ Czasu Prŏcy
 • Przeciwôgniowy systym
 • Antywłōmaniowy systym
 • Antywłōmaniowy systym

Inteligyntny systym regiyrowaniŏ stawiyniym umożniŏ integrowanie roztōmajtych podsystymōw bezpiyczyństwa. Fest wŏżne je to, co to mogōm być rozwiōnzania już przōdzij zainstalowane we stawiyniu. Dziynki cyntralnymu systymowi regiyrowaniŏ, je możność spōłdzielyniŏ elymyntōw czujnikowych i sprŏwunkowych roztōmajtych podsystymōw, co richtich zwiynkszŏ możebności i efektywność, a skuli tego bezpiyczyństwo.

instalacje alarmowe

Inteligyntny systym bezpiyczyństwa ôferuje nōm blank nowe możności, co dozwŏlŏ isto rozbudować baza alarmowych schymatōw:

 • autōmatyczne ôdewiyranie ańfartōw i rolet, kej trefi sie przeciwôgniowy alarm,
 • autōmatyczne zawiyranie zawōrōw mydiōw, kej trefi sie alarm zalōniŏ, ôdkryciŏ gazu,
 • symulacyjŏ ôbecności (bp. rolety i światło), kej na dugo sie wybiyrŏcie z dōma,
 • blinkanie wszyjskich świateł w dōmakej trefi sie alarm, włōmanie abo ôgyń, coby inksi dali pozōr,
 • powiadōmianie ô alarmach ôbranych ôsōb i instytucyji,
 • dowanie pozoru systymu na przepōmniane ôdewrzōne ôkna,
 • przekuplowanie systymu wyntylacyje na przeciwôgniowy alarm,
 • wykorzistywanie czujnikōw ruchu do reskyrowaniŏ ôświytlyniym,
 • wykorzistywanie kōntaktrōnōw ôkynnych do reskyrowaniŏ ôgrzewaniym,
 • autōmatyczne rozbrŏjanie nocnyj cōuny, kej ftoś przidzie ôd niyuzbrojōnyj tajle dōmu.

Keby w chałpie znodli sie niyproszyni goście...

Systym niy ino włōnczy syryny. Dziyńki wykorzistaniu inkszych podsystymōw, intruzy niy bydōm miyle spōminać tyj przigody: 

 • zarŏz po ôdkryciu intruzōw i sztartniyńciu alarmu dostaniecie informacyjŏ ô włōmaniu. Powiadōmiōne bydōm tyż ôdpednie sużby i skazowane przōdzij ôsoby.
 • We tym samym czasie alarmowe syryny wyskajōm, a w dōma wszyjske światła i rolety wartko sie włōnczajōm i wyłōnczajōm, coby sōmsiady dali pozōr.
 • Zestarani włōmywacze gibko chcōm uciyć, atoli we zygrodzie czekŏ na nich dalszŏ utrŏpa. Zrŏszacze zawŏdzajōm przi uciyczce i skuli nich włōmywacze ôstŏwiajōm barzij widzialne depy.
 • Wszyjsko je spamiyntane ôd kamer mōnitōringu

zabezpieczenie domu

Mōnitōring

Połnŏ informacyjŏ w kapsie i taszy – dostympnŏ we smartfōnie, tablecie abo bez WWW. Dziyńki tymu, kej sōm my na wywczasach, mogymy dostŏwać informacyje ô tym, co aktualnie dziywŏ sie we naszyj chałpie. Mogymy poprosić systym, coby co jakiś czŏs wysyłoł nōm informacyje ô aktualnym statusie i ôńskich zdarzyniach, jak np. przichōd briftryjgera abo wiela było zwōnkōw dōmofōnu. Mogymy tyż podejzdrzeć ôbrŏz ze ôbranych kamer. 

Zalyżnie ôd naszych preferyncyji mogymy ôstawić systym samymu siebie na cołke wczasy abo regiyrować cołkim stawiyniym zdalnie.

Systym inteligyntnygo stawiyniŏ zwŏlŏ na  realizowanie rozwiniyntych funkcyji mōnitōringu:

 • Ôbziyranie aktualnego ôbrŏzu z kamer,
 • Funkcyje czasowe (możność programowaniŏ jakich ino akcyji, np. we raji tydniowyj, miesiyncznyj atp.)
 • Sztrefy czasowe (możność zrychtowaniŏ przedziałōw czasowych i wykorzistaniŏ ich we systymie bp. "Robota 8-16" – ôd ôsmyj do sztwŏrtyj po połedniu rychtujymy strefa czasowŏ, mianujymy ja "Robota" i ino we tym czasie ôbiekt bydzie mōnitōrowany),
 • Registracyjŏ definiowanych zdŏrzyń (włażynie do stawiyniŏ, aktywacyjŏ alarmu),
 • Hybrydowy mōnitōring: analogowo-cyfrowy,
 • Spamiyntywanie ôbrŏzu ze kamery za film,
 • Możnośc pokŏzywaniŏ ôbrŏzu ze sztyrech kamer społym,
 • Spamiyntywanie ôbrŏzu ze kamery za fotografijŏ,
 • Spamiyntywanie ôbrŏzu ze kamery za fotografije poklŏtkowe,
 • Aktywacyjŏ spamiyntywaniŏ przi ôdkryciu ruchu,
 • Spamiyntywanie sztartowane manualnie,
 • Pokŏzywanie aktualnych i archiwalnych spamiyntanych filmōw bez zintegrowany ôdtwŏrzŏcz,
 • Przikłŏdowy widok przi ôbziyraniu ôbrŏzu ze kamer Widok ôdgrywaniŏ nagranego sztofu wideo
 • Pokŏzywanie aktualnego ôbrŏzu ze kamer bez przeziyrŏczka WWW ze jakigo ino placu na świecie,
 • Możność eksportu datōw do popularnych formatōw wideo (bp.: AVI) bez zintegrowany ôdtwŏrzŏcz,
 • Możność pokŏzywaniŏ aktualnego ôbrŏzu ze kamer bez smartfōny i tablety ze systymym Android abo iOS (iPhone, iPad),
 • Możność regiyrowaniŏ kamerami ôbrotowymi PTZ,
 • Możność sterowaniŏ kamerami ôbrotowymi bez smartfōny i tablety ze systymym Android abo iOS (iPhone, iPad).

bezpieczeństwo domu

Wyślij zapytanie

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.kallasmarthome.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.