Smart Home. Smart life

Poczuj kontrolę

Multimydia

Integracyjŏ multimydialnych maszin ze systymym inteligyntnygo stawiyniŏ przinosi moc użytku. Społym ze dobrze zaprojektowanym a regiyrowanym ôświytlyniym, masziny te tworzōm ôdpedniŏ atmosfera we stawiyniu. Umożniajōm tyż przekŏzywaniy wertownych informacyjōw na intuicyjny knif i taki, co niy wymŏgŏ dŏwać srogigo pozoru.

Kalla Smart Home - oferta - multimedia

Skuli tego, co nad ôdpednim graniym muzyki i głosowymi uwiadōmiyniami wachuje jedyn systym, funkcyje niy szterujōm sie. Systym inteligyntnygo stawiyniŏ umŏżniŏ tyż roztōmajte nasztalowania dźwiynku we roztōmajtych placach we ôbiekcie. We kŏżdyj z nich może być granŏ inkszŏ źwiynkowŏ ściyżka ze ôbranōm indywidualnie głośnościōm i parametrami źwiynku.

Kalla Smart Home - oferta - multimedia

Systym gŏdŏ ludzkim głosym

Interesantnōm funkcyjōm systymu je możność syntezy ludzkigo głosu na żywo. Umożni to ôdtworzyniy jakigo ino głosowygo kōmunikatu, w tym głosowych kōmunikatōw do kōnkretnych ôsōb abo kōmunikatōw, kere informujōm ô terŏźnyj liczbowyj wercie (np. teroźnyj wilgłości we saunie abo tymeraturze wody we basynie).

Sztrefowŏ muzyka (multiroom)

Jednōm z multimydialnych funkcyji inteligyntnygo stawiyniŏ je ôbiōr akuratnyj muzyki do kŏżdyj ze sztrefōw stawiyniŏ. Regiyrowaniy dystrybucyjōm dźwiynku do kōnkretnych źwiynkowych cōunōw może dziŏć sie rynczniy ze jednyj ze kōnsol systymu, a tyż autōmatyczniy podle nasztalowanygo harmōnogramu (dziynnygo, tydniowygo abo rocznygo), zależnie ôd przitōmności ôsōb, stanu czujnikōw wnōntrz abo zewnōntrz stawiyniŏ.

Take fungowaniy umŏżniŏ pełnŏ integracyjŏ autōmatyki ze tm. systymami multiroom – systymami wielosztrefowego nagłośniyniŏ.

Dobrze zaprojektowany sytym inteligyntnygo stawiyniŏ bydzie przedsia ôbiyroł akuratne dźwiynkowe ściyżki do kōnkretnych sztrefōw a tworził indywidualnŏ przistosowanŏ do przileżytości atmosfera dlŏ kŏżdyj ze sztrefōw stawiyniŏ.

Modernŏ kōnferyncyjnŏ sala...

Systym inteligyntnygo stawiyniŏ zapewniŏ we kōnferyncyjnych salach niy ino ôdpedniŏ tymperatura i kōmfortowe parametry luftu. Dziynki fungowaniu systymu kludzyniy przemŏwy abo przezyntacyje bydzie moc prostsze, bez to, co ôsoba, kerŏ kludzi niy musi trŏpić sie ô ôdpednie zaciemniyniy sale we czasie prezyntacyji ze rzutnika.

Kalla Smart Home - oferta - multimedia

Systym nasztaluje ôdpednie naświetlyniy kōnkretnych placōw we sali zależnie ôd etapu prezyntacyje, umożni tyż regiyrowaniy mutimedialnymi maszinami, takimi jak projektory, ekrany i wyświytlŏcze, a tyż ôgowi sie dystrybucyjōm źwiynku we sali.

 
Niyprzidajne ci kino, coby poczuć sie jak na richtich seansie.

Niyprzidajne ci kino, coby poczuć sie jak na richtich seansie. Po prziciśniyńciu jednygo knefla systym spuści rolety, włōnczy dyskretne ôświetlyniy i telewizōr abo wyciśnie ekran i projektōr.

Kalla Smart Home - oferta - multimedia

Ciebie ôstanie ino siednōńć sie we umiyłowanym zeslu.

Wyślij zapytanie

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.kallasmarthome.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.