Smart Home. Smart life

Poczuj kontrolę

Hajcōng, klimatyzacyjŏ a wentylacyjŏ 

Systymy hajcowaniŏ, wentylacyje a klimatyzacyje (HVAC) sōm piyrsze, kej sie rozchodzi ô dŏwanie dobrego kōmfortu używŏczōm stawiyniŏ, a przi tymu sōm śnich nŏjwielgsze koszty skuli jego utrzimaniŏ.

inteligentne ogrzewanie

Bez zebranie dobrych nasztalowań maszin, kere sōm tajlōm we systymie HVAC, wedle parametrōw takich choby na przikłŏd: ôbecność ludzi, czas ôd dnia abo ôd roku eli stan ôd stawiyniŏ, systym do regiyrowaniŏ inteligyntnym stawiyniym (BMS) zwŏlŏ zminimalizować koszty stawiyniŏ, a przi tymu zwielgszyć kōmfort ôsobōw, co sōm w nim rajn. Jeszcze lepsze efekty dŏwŏ sterowanie urzōndzyniami HVAC pospōł z inkszymi fōnkcyjami ôd stawiyniŏ:

  • sterowanie zewnyntrznymi roletami abo żaluzjami fasadowymi
  • elektryczne regiyrowanie ôdmykajōncymi sie ôknami
  • napasowanie tympyratury wody ôd źdrzōdeł ciepłości (plōmpy ciepłości, piece)
  • regiyrowanie hajcōngowymi matami (np. we przeciwôblodzyniowych systymach, podgrzywanie zdrzadłōw)
  • regiyrowanie cyrkulacyjōm ciepłej wody do używaniŏ

Ôptymalizacyjŏ kosztōw

Jak fto wejrzi na cyny ôd energije a inkszych mydiōw, to gibko spōmiarkuje, co ôd mocki lŏt trzimie sie sam trynd rosnōncy. Prawidła ôd rechtu kŏżōm nōm szporować energijŏ. Po 2020 roku wszyjske stawiynia we Ojropejskij Uniji bydōm musieć trzimać sie normōw szporowaniŏ energije a puszczaniŏ cieplanianych gazōw. Werci sie ô tym pomedykować już dzisiej. 

Dobre ôbranie maszin ze systymu HVAC niyskorzij zmyńszy koszty używaniŏ.

Ôptymalizacyjŏ kosztōw ôd energije użytyj bez masziny HVAC biere sie nŏjwiyncyj z inteligyntnego regiyrowaniŏ nawiewym (wrŏz z rekuperatorami) i ôptymalnego ôbraniŏ parametrōw ôd systymōw hajcōngu a chłōdzyniŏ. Systym kōmunikuje sie z tymi maszinami i pōmiyniŏ jejich nasztalowania tak, coby zminimalizować strata energije. Zbudowanie dobrej logiki fungowaniŏ systymu je nŏjważniyjsze, kej sie rozchodzi ô ôptymalne używanie energije. Nŏjlepszy efekt idzie dostać bez skuplowanie roboty wszyskich systymōw, kere sōm ôdpowiedzialne za kōmfort we stawiyniu. 

Bez ciōngłe pōmiynianie informacyjōw miyndzy systymym a maszinami HVAC idzie tyż znojś wszyske felery we fungowaniu tych urzōndzyń. Skuli wizualizacyje systymu wszyjske masziny idzie przidać na rys ze stawiyniym. Jak kerŏ bydzie mieć awaryjŏ, zarŏzki poznōmy, kaj to je. Jak persōnel mŏ gibkŏ zaryagować na awaryjŏ, to dostanie znać ô tym bez wiadōmość SMS. 

Kōmfort

Jak niy ma cie w dōma, to niy potrzebujesz drogigo kōmfortu ciepłości. Ciynżko je tyż na gibko patrzeć, coby wyłōnczyć a dać pozōr na wszyjske masziny do hajcowaniŏ, klimatyzacyje a rekuperacyje w dōma. Bez autōmatyzacyjŏ tego procesu idzie robić kōmpozycyje ciepłości, to je nŏjlepszego do ôbranyj sytuacyje miszōngu priorytetōw hajcowaniŏ:

  • wyłōnczanie sztrefy hajcōngu, rekuperatora, klimatyzatora po ôdewrziniu ôkna abo dźwiyrzi na tarasa
  • sztefowe regiyrowanie ciepłościōm wedle bytności domownikōw (alarm uzbrojōny/rozbrojōny) a czasu ôd dnia (zmiynne nasztalowania dlŏ sztrefy wedle czasu)
  • regiyrowanie roztōmajtymi źdrzōdłami ciepłości wedle parametru ciepłowyj bezwładności (np. spolyganie na zolowym hajcowaniu, kerymu kejnedy dopōmogŏ elektryczne hajcowanie).

sterowanie ogrzewaniem

Dobrŏ tympyratura, wilgłość we lufcie a dobre miynianie luftu skłŏdajōm sie na kōmfort byciŏ we ôbiekcie. Wszyjsko to zŏleży ôd dobrego regiyrowaniŏ nawiewym i ôd wydajności klimatyzacyjnych cyntralōw. Systym BMS zwŏlŏ letko dostać kōmfort we izbach bez cyntralny panel regiyrowaniŏ, lokalne sterowniki abo mobilne masziny – np. tablety a smartfony.

Nŏjlepszy efekt idzie dostać bez skuplowanie wszyskich systymōw, ôd kerych zŏleży kōmfort we stawiyniu.

Ryakcyjŏ na ôbtoczynie

Skuli raji czujnikōw zainsztalowanych we ôbiekcie systym zwyrtnie zôptymalizuje robota maszin HVAC wedle czasu ôd dnia. Skuli integracyje systymu BMS ze zewnyntrznymi roletami we stawiyniu idzie je zawrzić w nocy, zachować tympyratura we stawiyniu i prziszporować bez to kole 5% nadbytnij energije. BMS zwŏli tyż na zŏptymalizowanŏ robota stawiyniŏ wedle czasu ôd roku, kōnta świecyniŏ prōmiyni ôd słōńca na stawiynie a wedle wiatrowyj siyły. Nŏjlepszy efekt idzie dostać, jak sie dŏ pozōr na systym autōmatyki ôd stawiyniŏ, spōłpracujōnce masziny (np. rolety, wentylacyjne szibry) a forma ôd stawiyniŏ już na etapie projektowaniŏ.  

Stawiynie mŏ ryagować na ôbtoczynie!

Ryakcyjŏ na używŏczy

Budynek mŏ zachować przijazne warunki pobytu. Niy trza ale trzimać parametrōw we tych izbach, kerych prawie sie niy używŏ. We tych izbach idzie zmyńszyć tympyratura bez zima abo zwielgszyć bez lato, a wentylacyjŏ niy musi być takŏ mocnŏ.

zdalne ogrzewanie

Wrŏcanie sie inwestycyje

Skuli ôptymalnymu regiyrowaniu maszinami HVAC, bez systym inteligyntnygo stawiyniŏ idzie prziszporować aże 30% energije, kerej trza coby zachowac kōmfortowe parametry luftu we stawiyniu. Dŏwŏ to gibke wrŏcynie sie inwestycyje we systym inteligyntnygo stawiyniŏ. Ekstra szporobności idzie dostać skuli lekszyj ôbsudze stawiyniŏ, a bez to zmyńszyniu kosztōw utrzimaniŏ persōnelu, kery ôbsuguje ôbiekt. 

sterowanie ogrzewaniem

Wyślij zapytanie

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.kallasmarthome.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.