Smart Home. Smart life

Poczuj kontrolę

Od czego zależy opłacalność pompy ciepła? Od czego zależy opłacalność pompy ciepła?

Wydajność pompy ciepła jest tym większa, im mniejsza jest różnica między ciepłem pozyskanym ze źródła, a przekazanym do instalacji grzewczej. W polskim umiarkowanym klimacie najlepszym rozwiązaniem jest wybór energii skumulowanej w gruncie, jako źródła dolnego oraz systemu niskotemperaturowego jako odbiornika, np. ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie takie ma swoje niezaprzeczalne zalety - energooszczędność, higieniczność, estetyka wnętrz bez grzejników, komfort cieplny a także trwałość.

W przypadku budynków, gdzie istnieje instalacja kaloryferowa, a zmiana sposobu grzania byłaby zbyt kosztowna, można zastosować pompy do systemów wysokotemperaturowych. Zwykle są one przydatne w budynkach remontowanych. Nowoczesne pompy tego typu mają możliwość dostarczenia na wyjściu temperatury zasilania instalacji c. o. na poziomie 65 stopni, a więc kaloryfery spełnią swoją rolę.

Warto jednak zaznaczyć w tym miejscu, że instalacja pompy ciepła w budynku, który wcześniej nie został poddany termomodernizacji (w przypadku domów starszych), mija się z celem, gdyż  niekontrolowane ubytki ciepła będą zbyt duże. Lepiej więc, zamiast zakupu tego urządzenia, postawić na poprawę izolacji ścian.

Bardzo ważnym parametrem, który należy brać pod uwagę rozważając ogrzewanie w systemie z pompą ciepła, jest wskaźnik efektywności COP (Coefficient of Performance), czyli stosunek uwalnianego ciepła do równowartości wydatkowanej pracy mechanicznej. Zależy on od temperatury wlotowej dolnego źródła ciepła t i od temperatury wylotowej górnego źródła ciepła T oraz od całego szeregu strat, które zachodzą w procesie pracy urządzenia.

Tak więc, temperatura czynnika roboczego w parowniku musi być niższa o kilka stopni, a w skraplaczu o kilka stopni wyższa niż temperatury dolnego i górnego źródła ciepła, by efektywnie zachodziły przemiany fazowe czynnika roboczego w wymiennikach. Różnica temperatur T – t wskutek tego podwyższa się, a współczynnik wydajności maleje. Dochodzą tu jeszcze straty przy sprężaniu czynnika roboczego i jego dławieniu. 
Rzeczywisty współczynnik wydajności otrzymuje więc postać:


COP = T / (T - t) * eta


a sprawność całkowita pompy ciepła wynosi:


eta = 0,4.. 0,5


przy czym mniejszą sprawność osiągają mniejsze pompy ciepła, a wyższą większe.

Natomiast sprawność energetyczna pompy ciepła z punktu widzenia całego urządzenia, tj. stosunek włożonej ilości energii elektrycznej i ciepłaniskotemperaturowego do otrzymanej ilości ciepła użytecznego, przeciętnie wynosi ok. 95 proc. i może różnić się w zależności od konkretnych modeli pomp różnych producentów.

Na efektywność ekonomiczną stosowania pomp ciepła wpływ mają głównie dwa czynniki:
·    efektywność energetyczna i cena zakupu energii napędowej, 
·    koszty inwestycyjne.

Efektywność ekonomiczna waha się w dużych granicach. Przykładowo, dla temperatury górnego źródła ciepła 55 st. C i temperatury w parowniku -7 st. C (wymienniki gruntowe w okresach mrozów) efektywność energetyczna wynosi 2,4; odpowiednio dla temperatur 30 st. C (ogrzewanie podłogowe) i 5 st. C (woda gruntowa) efektywność wyniesie aż 5,4.

Oznacza to, że w tym konkretnym przypadku cena brutto uzyskanej jednostki ciepła wahać się może w granicach od 20,58 zł/GJ (przy cenie energii elektrycznej 0,40 zł/kWh i efektywności 5,4) do 69,44 zł/GJ (przy cenie 0,60 zł/kWh i efektywności 2,4).

Ceny prądu w całej Polsce, w rozbiciu na poszczególne zakłady energetyczne i województwa znajdują się tutaj: www.cenapradu.strefa.pl i są stale aktualizowane.

 

 

 

Pompy ciepła to urządzenia, które są bardzo wrażliwe na błędy podczas ich instalacji, które później trudno naprawić i jest to proces kosztowny, dlatego montaż należy powierzyć specjalistycznej firmie,

ażeby je także prawidłowo dobrała i zwymiarowała. Nie musimy obawiać się również o właściwą instalację dolnego i górnego źródła ciepła. To bardzo ważne, ponieważ ewentualne błędy spowodują spadek efektywności urządzenia oraz niedogrzanie domu. A to pociąga za sobą wyższe koszty eksploatacji pompy ciepła.

Chcąc obniżyć zużycie energii do minimum, trzeba zadbać o kilka podstawowych czynników. Przede wszystkim dobrać moc pompy ciepła do indywidualnych potrzeb grzewczych budynku, określanych na podstawie dokładnego bilansu cieplnego domu. Bardzo ważne jest również ustalenie temperatury i mocy źródła ciepła (np. gruntu, czy powietrza) oraz maksymalnej temperatury potrzebnej do zasilania instalacji c.o. i c.w.u.

 

Z powyższych względów wybór pompy ciepła nie powinien dokonywać się na podstawie ogólnych schematów lub, co gorsza, w ślad za poradami udzielanymi na licznych forach internetowych poświęconych budownictwu jednorodzinnemu. Inwestycja musi być skonsultowana ze specjalistami i poprzedzona dokładnymi obliczeniami, a wówczas można liczyć na zwrot kosztów w okresie mniej więcej 7 lat (przy najbardziej wydajnych urządzeniach), bezawaryjną pracę urządzenia i komfort cieplny w budynku.